ICE DONE RIGHT.

Garanti og reklamasjon

10.1 Reklamasjon – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren må gjøres skriftlig via epost eller vårt garanti og reklamasjons skjema (nede på denne siden)

10.2 Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

10.3 Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

10.4 Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10.5 Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

WARRANTY PERIOD

Product Category Warranty Period
Electrical and Lighting 90 Days
XT HIDEOUT 1 Year
XT PRO SERIES 1 Year
XT SERIES 1 Year
XTH PRO HUB 1 Year
PRO SLEDS 2 Years
SPORT SLEDS 90 Days
PRO SLED COMBO 1 Year
XT PRO SERIES 1 Year
SHELTER ACCESSORIES 1 Year

Request more info about

WARRANTY CLAIM FORM

Please fill out all boxes below [*required], or your form will not be submitted. Original sales receipt and photos of your damaged product must also be submitted [see below]. Note: Warranties will not be honored without original receipt of purchase and images of damaged product.